AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kos Bika Ikrek
Rák Oroszlán Szűz
Mérleg Skorpió Nyilas
Bak Vízöntő HalakAsztrológiai olvasnivalókVallanak a csillagok
Új diagnosztikai módszer
az asztrológiában

A rák korunk egyik legfélelmetesebb betegsége. Az orvosi asztrológia mégis ugyanúgy a sötétben tapogatózik e kór felderítésében, mint az orvostudomány. A feltárást mindkét területen megnehezíti a daganatos betegségek sokfélesége. Mivel nem vagyok orvos, a medicina problémáival nem tudok és nem is akarok foglalkozni. Az asztrológiai szakirodalomban - bár azt elég alaposan tanulmányoztam - nem találtam megnyugtató módszert e betegség felismerésére. Mit tehet ilyenkor egy asztrológus, aki komolyan veszi tudományát és képtelen belenyugodni, hogy az bizonyos esetekben szinte tehetetlennek bizonyul?

A legkézenfekvőbb módot választottam, kutatni kezdtem. Eleinte a Kőrösi Csoma Intézet hallgatói és ismeretségi köröm hordta nekem a rákos betegségben szenvedők adatait. Később Kaló Jenő barátom és kollégám bekapcsolódott a munkába és egy onkológiai intézet támogatását megnyerve, mintegy négyszáz adatot szerzett be. Nélküle, azt hiszem, a kutatómunka nem juthatott volna előbbre.

Miután a teljes adatmennyiséget feldolgoztam, világossá vált, hogy a többi adat már csak a statisztikai számszerűséget növeli és a kezdeti eredményt kevésbé módosítja. Mindez a hetvenes évek közepén történt, amikor a munka teljes befejezését az asztrológia erélyes háttérbe szorítása miatt félretettem. Mi mást tehet a kutató, ha eredményeit nem publikálhatja, sőt belátható időn belül erre még reménye sem lehet? Az értelmetlen munka nem éppen lelkesítő időtöltés. Aki valaha is megpróbált kiszámítani és felrajzolni ötszáz horoszkópot, azután azt még néhány szempontból elemezte és különböző statisztikai elemzéseket is készített, az megérti, hogy ilyen munkát senki sem végez szívesen az íróasztalfiók részére. Én ezt akkor mégis megtettem, sőt ma már számítógép segítségével tovább folytatom a kutatást. Folytatnom kell, mert bár az eredményt elértem, a statisztikai számszerűség ez esetben fontos bizonyítékként értékelhető. Jelenleg mintegy 750 ilyen képlet van a birtokomban.

Mielőtt az új módszert ismertetném, még egy kissé igénybe veszem az olvasó, vagy a kedves kolléga türelmét. Előre szeretnék bocsátani néhány dolgot, melyeket úgy érzem, nem mellőzhetek. Először is idestova húsz éve, amióta asztrológiával foglalkozom, az a véleményem, hogy aki beteg, az forduljon orvoshoz és ne asztrológushoz menjen. Még a tökéletes diagnózisnak sincs sok értelme, ha az csak többkevesebb egészségügyi hozzáértés alapján nyújtott tanáccsal, vagy vigasztalással együtt kapható. Az asztrológus - nem úgy mint hajdanán - ma már csak ritka esetben orvos. Az orvosok között - sajnos - úgyszintén nagyon kevés asztrológust találunk.

Ezen ne is csodálkozzon senki, hiszen mindkét tudomány teljes embert kíván. Így egyszerre mindkettőt egy ember aligha művelheti magas szinten. Mégis mi értelme lehet akkor az asztrológiai diagnózisok készítésének? Elsősorban, ha lehetséges a prevenció, azaz a megelőzés.

Az életmód helyes megválasztása, esetenként célirányos módosítása nagyon sok bajtól megóvhatja az embert. Ehhez jó segítséget nyújthat, aki jártas az asztrológiában. Konkrét esetünkben - daganatos betegségekről lévén szó - az időben való felismerés életet menthet. Tehát az asztrológus tanácsa alapján kellő időben végzett szűrővizsgálat, melyet szakorvos végez, a legnagyobb segítség egy betegségre hajlamos ember számára. Az asztrológia és az orvostudomány ilyen együttműködése nem képtelenség, sőt feltétlenül hasznos és értékes. Remélem, hogy eljön az az idő, amikor ez természetes is lesz. Hasonlóképpen, mint az orvosmeteorológia esetében történt. Ma már természetes a két tudomány együttműködése és senki sem veti szemére a meteorológusnak, hogy tanácsot ad, de gyógyítani nem tud. Az orvostól pedig senki sem kéri számon, hogy nem képes időjárás jelentést készíteni. Az együttműködés mégis hasznos és eredményes.

A házak és lakóik

Vegyük tehát röviden sorra az orvosi asztrológia diagnosztikai pontjait. A születési képlet első háza a test felépítéséről ad tájékoztatást. Azaz a képlet tulajdonosának életképességét vagy szervezetének esetleges "konstrukciós hibáit", illetve azokat az egészségügyi problémákat mutatja, melyeknek csíráit már születésünktől kezdve magunkban hordozzuk. Ilyen értelemben legfontosabb az Ascendens és annak fényszögkapcsolatai. Az 1. házban lévő bolygók, valamint az Ascendens jegyének ura úgyszintén fontos tényezők. A hatodik ház az élet folyamán, elsősorban az életmód következtében fellépő betegségekre utal, a szemben lévő 12. ház kórházi kezeléseket és krónikus betegségeket jelezhet. Végül a 8. ház a műtétek lehetőségére utal, valamint közvetlenül a halál okára - betegségre is - és körülményeire. Végezetül az égitestek szerepe a legfontosabb. A Nap az életerőt, a Hold a szervezet működését döntően befolyásolja. Minden égitest, amely rosszindulatúan hat a születési képletben, rendellenességre mutat. Rosszindulatúnak tekinthetjük azokat az égitesteket, amelyek rossz fényszögkapcsolatban állnak egymással, vagy az Ascendenssel. Rossz fényszögnek tekinthető egy égitest együttállása, vagy oppoziziója valamely rosszindulatú bolygóval, különösen, ha 90, 150, vagy 45 fokos fényszög súlyosbítja a hatást. Rosszindulatúnak tekinthető a Mars, a Szaturnusz, az Uránusz és a Plútó.

A 90 fokos fényszögkapcsolatok nagyon súlyos, károsító hatást jeleznek. Rosszindulatú bolygók, az említett betegség-jelölő házakkal (I, 6, 12 és 8.) kapcsolatban a házak fentebb felsorolt jellemzői szerint az élet folyamán fellépő betegségeket mutatják. A Nap és a Hold mint fő égitestek e házaktól függetlenül is talhatnak betegséghajlamokra. Minden olyan bolygó, amely rosszindulatú az általa uralt szervben, vagy kozmikus (jegybeni) helyzete szerint produkál tüneteket, jelez panaszokat, de ezek nem érik el a tényleges betegség szintjét.

A daganatos betegségben szenvedők képleteiben sajnos eleinte nem vizsgálhattam égitestek lokális (házbeli) helyzetét, hiszen az adatok többsége nem tartalmazta a születési órát. Az égitesteknek többnyire csak az erős - fő - fényszögeit vizsgáltam, szűk hatókörrel. Igyekeztem kizárni az eddigi bizonytalan információkat és saját feltételezéseimet is. Már 30-40 képlet vizsgálata után feltűnt, hogy szinte minden esetben az Uránusz és/vagy a Neptun az adott képlet legrosszindulatúbb bolygója. Ezt a megállapítást csak támogatta és megerősítette további több száz képlet feldolgozása.

Az alattomos Neptun

Csak később döbbentem rá, hogy ez így a legtermészetesebb, sőt önmagától értetődő lehetőség is. Minden asztrológus ismeri a Neptun alattomos természetét. Tudjuk, hogy az általa jelölt dolgok nehezen felderíthetők, gyakran félreérthetők, betegségjelölőként csak nehezen, vagy egyáltalán nem diagnosztizálható kórt indikálnak. Az Uránusz a váratlanul, hirtelen bekövetkező eseményeket mutatja.

Ez így már szinte tökéletes jellemrajza a kezdeti stádiumban többnyire tünetmentes, majd robbanásszerűen fellépő rákos megbetegedéseknek. Íme az első 251 képlet bolygóadatai, feltüntetve a rosszindulatú, a határozottan jó helyzetben lévő és a semlegesnek ítélhető égitesteket.

(Lásd a mellékelt táblázatot.)

Rossz
Semleges
esetek száma
Nap
Hold
Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptun
178 (70.9 %)
186 (74.1 %)
151 (60.1 %)
153 (60.9 %)
167 (66.5 %)
140 (55.7 %)
164 (65.3 %)
221 (88.0 %)
185 (66.9 %)
43
63
95
96
74
109
87
29
83
--
2
5
2
10
2
--
1
--

A vizsgálat alapjául szolgáló képletek tanulmányozása nélkül a statisztika nem tűnik egyértelműnek, látszatra csak kevésbé bizonyítható erejű. Nézzük azonban a tényeket. Először is a Hold viszonylag kedvezőtlen statisztikája megközelíti az Uránuszt. Igenám, de az Uránusz napi haladása mindössze néhány ívperc, míg a Hold 12-15 fokot halad 24 óra alatt. Vagyis, mivel elfogulatlanul kívántam eljárni, inkább a rossz kapcsolatot vettem figyelembe az adott napon, hiszen születési óra nem állt rendelkezésemre. A statisztikában tehát a Hold helyzete a legkevésbé biztos. A később vizsgált pontos születési adatok esetén ez az égitest korántsem mutatkozik ilyen rosszindulatúnak. Egyébként is 63 esetben kimondottan jóindulatúnak bizonyult, míg az Uránusznál ez a szám csak 29. Ahhoz, hogy az égitestet rosszindulatúnak tekintsük, legalábbis egy másikkal, de gyakran többel is rossz kapcsolatban kell állnia, tehát a támadott Uránusz, vagy Neptun esetében már legalább kettő, de gyakran több égitest kerül rossz pozícióba. Csakhogy, míg a két betegségjelölőnk mindig azonos, a velük diszharmonikusan kapcsolódó égitest mindig más és más. A vizsgált anyagban természetesen a két fő jelölőn kívül különböző variációk, más-más égitestek kölcsönös rossz aspektusai is előfor­dultak, de ebből nem alakul ki egy Uránuszéhoz hasonló trend. Egyéb­iránt ezek a képletek, kevés kivételtől eltekintve, amúgyis többnyire inkább csak rossz fényszögeket hordoznak, egyszerűen szólva, sok bennük a rossz konstelláció. Így érthető, hogy ha a statisztikát vesszük figyelembe, az nem tűnik igazán egyértelműnek.

A sorsdöntő óra

A képletek vizsgálata azonban min­den kételyt eloszlat. Az égitestek és a jegyek kapcsolata nem mutat össze­függést a betegség-hajlammal, tehát aligha mondható, hogy valamely jegy szülöttei többé vagy kevésbé veszé­lyeztetettek. A jegyek inkább a beteg testrészt illetően adnak útbaigazítást. A sértett Uránusz és/vagy Neptun egy­magában csak ritkán jelez beteg­séghajlamot. Azonban, ha a két bolygó valamelyike az 1., 6., 8. vagy 12. ház­zal szoros összefüggésben van, az már óvatosságra int. Sem a 750 képlet, sem a statisztikai összefüggések nem tesznek lehetővé 80-90 %-nál biz­tosabb ítéletet. Emiatt azonban nem érzek csalódást, sőt ha egy megál­lapítás 100%-os biztonságú, az több, mint gyanús. Találkoztam olyan kép­lettel is, melynél az Uránusz és a Nep­tun nem indikált betegséget, pedig az súlyos formában létezett. Később, amikor a születési órát is megtudtam, azonnal fény derült mindenre. Egy egzakt Neptun - Ascendens kvadrát jelölte a rákos betegségre való hajlam­ot, azaz magát a betegséget.

A következő példák konkrét képletekkel illusztrálják az eddig elmondottakat.

Egy kisfiúnál, aki 1973. február 3-án született és 1976. március 27-én hunyt el: a kórisme vese- és gyomor­rák. A döbbenetes tragédiát világosan mutatja a születési képlet. Mindössze három bolygót tekinthetünk egyértel­műen rosszindulatúnak: az Uránuszt és a vele kvadrátban lévő Vénuszt és Jupitert. Az Uránusz itt a 8. ház uralkodója, a Jupiter a 6. házé. Halál­és betegségházak. A Rák 24. fokán lé­vő Ascendens pontosan 90 fokra (kvadrátban) van az Uránusszal, ez indikálja a gyomor betegségét. A Vénusz (vese) együtt áll a 6. ház urá­val, oppozicióban az Ascendenssel, szintén az Uránusz kvadrátjában. A súlyos hatásokat nem oldhatja fel a jó fényszögben lévő, 6. házban álló Mars sem.

Igaz, hogy eredményes műtéti beavatkozásokat igér, de ez itt már csak azért sem elégséges, mert ez a bolygó 150 fokos fényszögével szintén az Ascendenst támadja. A Hold, mely egyben születési uralkodó, és a Nap, erős trigont kap a Szaturnusztól, de ez csak arra elegendő, hogy egyáltalában csekély életképességet biztosítson, hiszen mindkét fő világosító a 8. ház­ban van. A képlet külső körén feltün­tetett konstelláció a halál időpontjának bolygóállását mutatja. Ez a tranzit az értő asztrológus számára világosan beszél. A képletről sokoldalas tanul­mányt is lehetne írni, de ez most nem lehet célom. Mindenesetre azt még megállapíthatjuk, hogy akik ezen a napon születtek, azoknak szerencsére csak kis hányadát fenyegette hasonló tragédia, hiszen az Ascendens és a házcsúcsok átlag 4 (négy) percenként 1 (egy) fokkal tovább haladnak.

Testvérek között

A következő két képlet együttes vizsgálata kínál nagyon sok tanulsá­got. Leánytestvérekről van szó, akik közül csak az egyik egészséges, a másik rákos betegségben szenved. Aki csak egy kicsit is járatos az asztro­lógiában, habozás nélkül Ágota kép­letét választja, mint súlyos betegség- hajlam hordozóját. Ágota képletébena 7. házban találjuk a súlyosan támadott Uránuszt, ismét 90 fokos fényszögben a 6. ház urával, a Holddal. A Neptun magasan, az MC. közelében (eleváció) Mars-kvadrátban van. Ebben a képlet­ben csaknem minden égitest rosszin­dulatúnak tekinthető, míg Nóra ho­roszkópjában szinte minden égitest jóindulatú, kivéve a laza -(esetleges) Nap-Plútó kvadrátot. Más tanulsá­gokkal is szolgál a képlet. Testvérekről lévén szó, az természetes, hogy az Ascendens tengely tükörképeként azonos jegyeken fut át. Itt ez a Bak­Rák tengely. De egyéb örökletes tulaj­donságok is szembeszökően kerülnek előtérbe. Mindkét képletben ugyan­azok az égitestek kerültek szoros fény­szögkapcsolatba, ez csak Ágota ese-tében egyértelműen rossz, mig Nóra képletében jóindulatú fényszögekről van szó. A Hold-Vénusz kvadrát he­lyett együttállást találunk, a Hold­Uránusz kvadrát helyett trigont. A Vénusz-Uránusz trigon Ágotánál op- , pozicióvá válik. Nóra képletében a Mars és Neptun uralomcseréje jelenti a két bolygó erős kapcsolatát, míg ugyanez Ágotánál súlyos kvadrátként jelentkezik. Nyilvánvalónak látszik, hogy szüleik képletéből örökölték az azonos bolygók erős kapcsolatait, egyik esetben jó, míg a másik esetben rosszindulatú előjellel. Mintha csak ugyanannak a genetikai kódnak jó, vagy rossz programozását látnánk. A két képlet további tanulságait is érdemes a hozzáértőnek elemezni, amire ez a rövid tanulmány nem lehet hivatott.

Nagy felelőséggel ...

Végül is, ha összegezzük e vizs­gálatok tapasztalatait, kitűnik, hogy az Uránusz és a Neptun rosszindulatú hatásai indikálják a daganatos beteg­ségekre való hajlamot. Az esetek több­ségében azonban hatásuk önmagában véve nem mutatkozik súlyosnak, csak ha a születési képlet egészében véve súlyos betegséghajlamról, gyenge élet­erőről árulkodik, vagy összképe alap­ján nehéz, tragikus sorsot mutat. Ha a két bolygó rosszindulatúnak mutat­kozik az adott napon, csak a kritikus percekben született személyeket ve­szélyezteti fokozott mértékben. Sok esetben tapasztalható, hogy bár a betegségre való hajlam erősen, sőt ag­resszíven jelen van egy képletben, de vagy egyéb okok miatt korábban tör­ténik valamilyen tragédia, mint ahogy a kór felléphetne, vagy pedig a rom­boló hatás az átlag életkor határán túl jelentkezve, mintegy természetes ha­lálok, veszít jelentőségéből.

Az asztrológia etikai szabályait mindenkinek figyelmébe kell aján­lapom, aki ilyen szempontból vizsgál egy képletet, hiszen ez esetben az asztrológus nagyon komoly fele­lősséget vállal magára. A kérdésről való minden nyilatkozat lehet fontos segítség, de egyben pánikkeltő, ártal­mas hatású is. Tehát úgy saját képletünk esetén, mint mások horosz­kópjának értékelésekor csak akkor vonhatunk le következtetéseket, vagy nyilatkozhatunk, ha az asztrológiában már nagy tapasztalatokat szereztünk egy alapos tudás mellé, és e kérdésben is tájékozódtunk, tapasztalatokat gyűjtöttünk.

Dr. Janák Lajos     


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
11 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Történet a halakról

Néhányan, akik hitetlenek voltak, Jézushoz jöttek és szóltak: Azt mondtad nekünk, hogy az életünk Istentől való, de mi soha nem láttuk Istent, nem is ismerünk ilyent. Meg tudod mutatni nekünk azt, akit te Atya - Anyának és az egyetlen Istennek nevezelő Mi nem tudjuk, hogy létezik-e Isten.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu