AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Az elégetett tárgyak újra összeállnak

Erre a kincsre eddig 18411 alkalommal voltak kíváncsiak.


- a fizikai "feltámadás"

- Kísérletek Európában a palingenezis jelenséggel
Több ezer tárgy, növény és élő állat"keletkezett a semmiből" Budapesten, kb. 1920 és 1940 között egy jól kontrollált laboratóriumban. Pontosabban az épületen kívüli térből, meglévő anyagok és élőlények "apportálódtak" a hermetikusan lezárt laboratóriumba. Ez a csoda több országban is megtörtént. Több cikkben fogjuk ezt a jól dokumentált történést közreadni. Először Blacher rigai kutató irja le, hogyan történt meg jelenlétében egy palingenezis eset. ...A mesterséges arany előállítása nem tartozik a lehetetlenségek közé, miután már ismeretes az elemek átalakíthatósága. De elérhetetlen távolságban vagyunk a Bölcsek Kövétől, vagy éppenséggel a Homunkulustól. Azonban hogyan is állunk a palingenezis jelenségével vagyis a Phőnix problémávalő Valami egészen sajátlagos dolgot ismertetek, amelyet nemcsak én, hanem mások is tapasztaltak. · Riga Az a két jelenség volt a kiindulási pont, amelyek Rigában, a Meinert-körben fordultak elő, ahol két médium, B. X. úr és E. X kisasszony vettek részt az üléseken. Ezek az ülések 1931 nyarán kezdődtek. B. X. úr részvételével több mint 100 ülést tartottak. Engem a 22-ik őlésre hívtak meg. A legkülönbözőbb apport-jelenségek fordultak elő, amelyekkel itt nem foglalkozom. A jelen esetben egy apport-jelenségről van szó, amely igen sajátságos módon folyt le. Idézem a Zeitschrift für Parapsychologie, 1932. évi számából az 521-ik és a következő lapon foglaltakat: ,,A médium, 1932. június 6-án, az ülés végén - transzban - arról beszélt, hogy egy tárgyat fel fog bontani és azt újra feltámasztja, annak a bizonyítására, hogy ha az ember meghal és elporlad, ismét feltámadhat a régi alakjában." A médium úgyis fogalmazott, hogy el fog égetni egy tárgyat és azt ismét összeállítja. Erre a célra hozzak magammal két teljesen egyforma papírt, amelyek közül az egyik el fog tőnni és ismét meg fog jelenni és azután össze lehet hasonlítani a kettőt. Kérdésemre: lehet-e valamit írni arra, amelyik el fog tőnniő - a válasz ez volt: ,,Igen!" Ezután következett az 1932. V. 13-i ülés, amelyen a legcsodálatosabb és legrejtélyesebb jelenségek egyikét éltem át. A jegyzőkönyvből: 71-ik ülés,a Meinert családnál, Rigában, 1932. V. 13-án. Jelenlevők: B. X. médium, Meinert kisasszony, egy katolikus nővér, Wermelné, Feldmanné, Blacher kutató, és E. X. médium. (Kézfogásos láncot alkottunk az óramutató irányában.) B. X. médium azonnal transzba esett és ekkor azonnal hozzám fordult és így szólt: ,,Előkészítettedő" Én két teljesen hasonló papírt készítettem elő. B. X. azt mondta, hogy egy előzetes kísérletet kell csinálni. Később arra a kérdésemre, hogy nem könnyebb-e a kísérletet egy apportált tárggyal végrehajtani, amely az ő kezén ment átő … B. X. azt mondta, hogy igen, mert ez esetben a tárgy csak a médium kezén megy át. A médium Meinert kisasszony karját kezde dörzsölni, mire egy papír-szentkép jelent meg, amely alá ez volt írva nyomtatott betőkkel: ,,Pator bonus". A médium felszólított, hogy írjak valami a kép hátára. Ezt írtam rá ceruzával: ,,Feltámadás!" Erre összehajtogattatta velem a papírt oly módon, hogy a kép kívülről látható volt. Ezután odaadtam neki a képet, majd azt beszéltük meg a médiummal, hogy miként semmisítsük meg a papírtő B. X. azt ajánlotta, hogy égessük el a faszénfőtéső vasalóban, amelyet füstölésre szoktunk használni. Azután kikapcsolta a vörös lámpát azzal a megjegyzéssel, hogy a faszén tüze elegendő világosságot ad. A médium kérte, hogy élesszük fel a tüzet a vasalóban. Ezt Meinert kisasszony végezte el. A szénvasalót a kör közepébe tettük. A médium különböző mozdulatokat végzett kezeivel és felélesztette a tüzet. Eközben folytonosan ellenőriztette a kezeit. Semmi sem volt nála. Az ellenőrzés természetesen nem lehetett tökéletes, ami azonban a jelen esetben nem volt fontos. A médium az összehajtogatott papirost beledobta a tőzbe. Erősen figyeltem. El tudtam olvasni a képen a ,,Pastor bonus" szavakat. A szentkép, amelyet nem tévesztettem szem elől, tüzet fogott és elégett. Amikor félretettük a vasalót, a médium ugyanazt a szentképet apportálta, amelyre én a ,,Feltámadás" szót írtam. A kísérlet természetesen igen fontos volt és különböző gondolatokat váltott ki bennem. Megkérdeztem, hogy miért nem lehet a kísérletet akként végrehajtani, hogy én égetem el a papirostő A médium azt mondta, hogy ez különleges törvényekbe ütközik. Ezután a magammal hozott papirosokkal ismételtük meg a kísérletet. Egyik példányra ráírtam, hogy ,,Sikerült!" A médium elvette tőlem a papírt és összegyőrte. E közben többször kivettem a papirost a médium kezéből - az ő előzetes beleegyezésével - és megnéztem, hogy az eredeti papiros van-e nálaő Meggyőződtem róla, a kísérlet végrehajtásának pillanatáig, hogy a papiros azonos. A médium az összegyőrt papirost beledobta a felélesztett tüző vasalóba. A papír lassabban és nehezebben égett el, mint gondoltam. A médium is figyelmeztetett rá, hogy milyen nehezen ég el! Most olyasvalami történt, ami igen figyelemreméltó: a médium már ezt megelőzőleg az mondta, hogy esetleg a kísérlet nem sikerül, mert eléghet akként is, hogy nem lehet azt többé feltámasztani. Okoskodását nem tudtam, megérteni. A papír elégése után azt mondotta a médium, hogy: ,,Ezt nem lehet újból összeállítani, mert teljesen elégett, de megkísérelhetjük!". Az apport nem akart sikerülni. B. X. médium megkérdezett, hogy mi a véleményem a dologrólő Én komédiának tartottam az egészet és azt mondtam, hogy sikerülnie kell… A médium nem tiltakozott megjegyzésem ellen. Erre a médium, vörös világításnál, az összes jelenlevő kezeit egymáséra tétette és mindenféle mozdulatokat végzett kezeivel, miközben egészen a padlóig hajolt le. Néhányszor azt mondta, hogy nem megy, de nekem úgy tőnt, mintha ezt nem meggyőződésből mondta volna. Végül egy összegyőrt papírt apportált, amelynek a kiegyengetése után megállapítottuk, hogy az az én eredeti megírt papirosom! A médiumtól, transzban léte alatt, igyekeztem kitudakolni, hogy tulajdonképpen miről van szóő - Azt mondta, hogy ha én égetem el a papírt, akkor nem sikerül a dolog. Eszembe jutott, hogy a papirosokat betőkkel jelölöm meg: pl. kis ,,a" betővel, hogy a vasaló tőzbe dobáskor felismerhető legyen. Megemlítem, hogy a médium a megbeszélés alkalmával felajánlotta, hogy az eredeti papirost a hamuból állítja majd össze: vegyem ki tehát a tőzből, de vigyázzak, hogy meg ne égessem az ujjaimat. Ebbe nem mentem bele, mert úgysem lett volna bizonyító ereje. Tárgyalás közben a médium azt is mondta, hogy csak akkor sikerül a kísérlet, ha a tárgy megsemmisülését nem látják. B. X. médium, kérdésemre, hogy a hamu eltőnik-e majd az ismét összeállításkorő ezt mondta: ,,Nem, az megmarad!" - Ez, véleményem szerint, igen fontos körülmény, mert nem egyeztethető össze az energetikával: A tárgy ismét feltámasztása (összeállítása) tehát nem tökéletes (!). Az ülés után megmagyaráztam B. X. médiumnak, hogy a legközelebbi alkalommal miként szeretném a kísérletet végrehajtani, hogy meggátoljam az eredeti tárgynak az elapportálását és újra visszaapportálását. B. X. azonnal megértette, miről van szó. Azután kételyem támadt az iránt, hogy helyes volt-e vele közölni terveimet, miután megfigyeltem, hogy ilyen esetben a transzban levő médium, tudatosabban fog hozzá a kísérlethez. A jelen esetben azonban, amidőn arról volt szó, hogy az esetleg altudatban elkövetett csalás kiderítessék, talán nem volt célszerő figyelmeztetni az öntudatánál levő médiumot… Az 1932. évi május 20-i ülésen, betőkkel megjelölt papírt égettem el, amely után nagyobb mennyiségő elszenesedett anyag maradt vissza. Ennek a pszichikai hatása kétségtelenül hátrányos volt. A médium azt mondta, hogy hiba történt: ,,nem fog sikerülni a dolog Az eddigi eseményeket a következőkben foglaltam össze: Az 1932. május 13-i ülés alkalmával, amidőn a médium egy tárgyat elégetett és azt ismét apportálta, különös helyzetbe kerültem. Az első esetben, amidőn a kartonra Pastor bonus szavak voltak rányomtatva, a jelenség, - véleményem szerint - mágikus trükként megmagyarázhatónak látszott. Azonban az utóbbi kísérletet, amely az általam megírt papírral hajtatott végre, nehéz mágikus trükkel megmagyarázni, minthogy a papirost a médium kezéből, az elégetés pillanatáig, ismételten kivettem és megnéztem. A történteket már ad acta tettem, amidőn egy okkultista, Weimann T. úr, felhívta a figyelmemet a Palingenezis problémájára, amelyet ismertem ugyan, de arra - mint esztelen és túlhaladott dologra -, nem gondoltam. Azonnal tudakozódni kezdtem, de a felmerült nehézségek miatt abba kellett hagynom a dolgot. Az a tervem, hogy a ,,Palingenezis" régi technikája alapján következtetéseket vonhassak le, kivihetetlennek bizonyult, mert erre vonatkozó irodalmi adatokat nem tudtam beszerezni. Walden, rostock-i professzorhoz fordultam. A legelőzékenyebben segített, amennyiben a Palingenezis történetéből egy kis áttekintést készített részemre. Minthogy azonban a Kopp-féle kémia történetét és a Lipmann-féle alkémia történetét, amelyekben a Palingenezisről vannak adatok, nem sikerült Rigában megtalálnom: ennélfogva abbahagytam az irodalom további kutatását és elhatároztam, hogy nyilvánosságra hozom eddigi megfigyeléseim eredményeit. · Budapest Ekkor egészen váratlanul máshonnét érkezett segítség. Az ,,Apport-tanulmányok" cikksorozatom megkezdésekor figyelmessé lett fent leírt kísérleteimre dr. Ch. Pap Elemér, nyug. székesfővárosi fővegyész. 1933. augusztus 7-én levelet kaptam tőle, amelyhez, apport-győjteményéből, fotográfiai felvételek is voltak csatolva. Megállapítottam, hogy az ő általa megfigyelt apport-jelenségek teljesen megegyeztek az én általam észleltekkel, és megfigyeléseim helyességét értékesen alátámasztották így bizonyítékul szolgáltak számomra. 1934. VI. 13-án meglepetés ért, ugyanis dr. Ch. Pap, egy más üggyel kapcsolatosan közölte velem a következőket: ,,Meg akarom még említeni, hogy az 1929. évi február 16-i ülésen dr. Kallós orvossal együtt elégettünk a kályhában egy borítékot, amelyben különféle babfajták voltak ,,dr. Pap" jelzéssel megjelölve! Az elégetés a legszigorúbb ellenőrzés mellett történt! Néhány perc múlva, látszólag ugyanaz a boríték jelent meg, mint apport-tárgy, amely a levegőből hullott le a körtagok között levő kísérleti asztalra. M. T. médium transzban volt, mikor a jelenség az ő médiumitása révén létrejött. A boríték, tartalmával együtt, teljesen azonos állapotban, sértetlenül került vissza, úgy, ahogy az az elégetés előtt volt. Nálunk azonban a jelenség létrejövetelének a módja éppen a fordítottja volt annak, ahogy azt a tanár úr annak idején Rigában észlelte és éppen akként jött létre, ahogy ott szerette volna, de nem sikerült a dolog. A két kísérlet tehát tökéletesen kiegészíti egymást és mind a kettő az elégetett anyag rekonstrukciójának a lehetőségét bizonyítja." Eddig a levél. Arra kellett most már törekedni, hogy az ott történtek bizonyító erejét tisztázzuk. A legnagyobb súlyt természetesen arra kellett helyezni, hogy az elégetés előtti ellenőrzés miként történt, és hány személy jelenlétébenő Dr. Ch. Pap Elemértől kértem az ülési jegyzőkönyvet. Ezt ő levélbeli magyarázattal együtt küldötte meg. Ebben a jelenség lefolyásának részletei is meg lettek világítva. Dr. Chengery Pap E. közölte, hogy dr. Kallós a jegyzőkönyvet túl röviden fogalmazta meg és e miatt csatolt hozzá egy részletes kísérő levelet.

A következő folytatásban az eset pontos leírását és további fotókat adunk közre. Néhány hónappal ezelőtt hunyt el Dr. Kürthy Pál, az MTA tanácsadója, a Szellemi Búvárok Egyesülete igen aktiv tagja, aki 1930 körül sokat járt fenti intézetbe. Első cikkét, amit erről a kutató csoportról írt lapunk első számában, szintén közreadjuk. Forrás:Dr. Chengery Pap Elemér (Budapest fővegyésze): Új látóhatárok felé - Metapszihikai kisérleteim apport, telekinetikus és más okkult jelenségek. Tanulmány.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 2.5   (2 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
1 regisztrált
2 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
A spiritizmus a tudomány szemszögéből

A Földön most nagyon súlyos időszakot élünk. A tudomány, amely biztonságérzetet adott az emberiségnek, most nem tudja megadni ezt az érzést, amely egyben a béke érzetét is adná mindenkinek. A modern embernek odanyújtotta a csillagokat, ő azonban nem adott magától semmit.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu