AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

A Plútó háza, jegye és polaritása a horoszkópban

Erre a kincsre eddig 19431 alkalommal voltak kíváncsiak.


A Plutó elhelyezkedése a születési horoszkópban ház és jegy szerint két egymás mellett müködő funkciót határoz meg. A Plutó egyrészt jelzi a generaciós vibráciot amellyel a szülött a világra érkezik, másrészt azokat a specifikus individuális mintákat amelyekkel a szülött azonosságát határozza meg az adott életben amelyek mind egyenes következményei az evoluciós múltnak. Ezek a belső minták: vágyak, kivánságok, gondolatformák, hitek sőt hitrendszerek, az ebből következő értékrend, és felfogás, mitöbb a valósághoz való speciális individuális orientáció. Ezzel egyidőben ugyanakkor a Plutó mutatja meg az evoluciós törekvéseket is, a Lélekben lévő evoluciós vágyakat es szándékokat, vagyis azt az okot amiért a Lélek az adott életet választotta és ami az adott életnek célja: erre a Plutó polaritás pontjában találjuk a választ. Vagyis a Plutóval ellentétes pont a horoszkópban.
Hogy az individuális tudatszinten ezzel a szülött tisztában van-e vagy sem az teljesen mindegy mert a Lélek és nem a személyiség az amely a végső és alapvető oka minden egyes életnek, vagyis a felszin mögött a Lélek az az alapvető Erő amely megteremt minden egyes életet. Azok a leckék amelyeket a Lélek választott, mindenképpen megtörténnek valamilyen módon az adott életben evoluciós szükségszerőségképpen. Amikor ezzel az alapvető céllal tisztában vagyunk tudatosan, akkor ezt elősegithetjük azzal hogy együttmőködünk ezzel a belső evoluciós szándékkal, és lecsökkentjük az ellenállasunkat. Ahogy életünk kialakul, kiteljesedik, az eredeti belső identitás-minták (amelyeket Plutó születési helyzete ad meg) átalakulnak, mintegy teljesen újjászületnek. Egy új fajta megnyilvánulas és onkifejezés lesz jellemző a szülöttre, amelyet Plutó polaritás pontja határoz meg. A múltból eredő belső limitaciók valamilyen módon tapasztalva lesznek ezen az úton, és a szülött az evoluciós cél megvalósitása közben ezeket a limitációkat valamiképpen felismerve és felülkerekedve rajtuk egy új tudatossági szintet, egy új belső horizontot fogad be tudatába.

Amikor ezt a törvényszerőséget összekapcsoljuk a Lélekben eredendően meglévő kettős vággyal, akkor azt látjuk hogy ebben a folyamatban egy állandó belső feszültség látezik a múlt a jelen és a jövő között. A lehetőség a belső konfliktusra hatalmas ezekkel a törvényszerőségekkel. A vágy a szeparálódásra okozhat egy törekvést a múlt viszonyainak fenntartására, (Plutó helyzete) ugyanakkor a vágy a Forráshoz való visszatérésre erősiti a törekvést a jövő irányába. (Plutó polaritás pontja) Minél nagyobb a tudatalattiban az ellenállás, annál erősebb ez a belső feszültség, amely a szülött életének minden pillanatában jelent van a tudata mélyén.

"Amikor megérkezünk a fizikai élet szintjére, nemcsak hogy az elménk nem egy üres könyv ami várja hogy a tapasztalatok majd megirják a lapokat, hanem már eleve el vagyunk látva egy olyan memoria bankkal ami messze messze meghaladja bármilyen computerét. Mindannyian amikor első pillanatban születés után szembenézünk a világgal tehetségek, adottságok és képességek garmadával rendelkezünk bár még nem használtuk őket és nem tudjuk tudatosan hogy rendelkezünk velük.....és ezek messze nem csupán az ugynevezett öröklődésnek köszönhetők, mint ahogy sokan hiszik......ugy is gondolhatunk a Lélelekre mint egy szent, isteni módon inspirált computerre, amely beprogramozza saját létét és ezen belul a különböző konkrét életeit emberként. De ez egy olyan fantasztikus "computer" amely hihetetlen kreativitással rendelkezik. Olyan a variációs lehetősége a személyiségeknek amelyeket megteremt, hogy az ezáltal kreált és megélt valóságok (életek) a "computer" számara is soha nem álmodott realitásokhoz vezetnek. Minden megteremtett személyiség fel van szerelve nagyon speciális eszközökkel hogy nagyon speciális feladatokra képes lehessen. Ez a teremtett személyiség szabad akarattal rendelkezik, viszont ez a szabadság csakis az adott előre beprogramozott élet keretein belül létezik.....a keretek és az alapprogram előre a "computer" által meghatározott. Ugyanakkor ebben a személyiségben mélyen belül a tudat alatt az egész "computer" osszesőritett tudása bennfoglaltatik. Minden egyes személyiség el van látva azzal a képességgel hogy valamiképp élni tudjon abban a bizonyos életkörnyezetben ahová megszületik, (a mi esetünkben ez a fizikai világ) valamint ezen túl azzal a képességgel is rendelkezik hogy kreativan hozzáadjon a saját tudatának minőségéhez, amin keresztül tapasztalja a saját realitását..... ezáltal ez a valóságkép egyre több aspektust foglal magába és egyre inkább képes lesz legyőzni azokat az akadályokat amelyek ebben a bizonyos realitásban amit ismer léteznek számára....."

Seth Beszél Metafizikus Tanácsadás

Néhany egyszerő példával illusztrálni lehet ezeket a principiumokat: A Plutó az Oroszlánban reprezentálja a generácios vibrációt amivel a Lélek az adott életbe megérkezik. A Plutó 1937-től 1958-ig volt az Oroszlánban. Ez a generáció rendelkezik egy olyan belső természetes vibrációval amelynek alapja egy kreativ önmegvalósitasi vágy és ez egy általanos generacios orientációval nyilvánul meg az élet felé. A Plutó az Oroszlánban szülöttekre általanosságban jellemző hogy szükségük van nagymértékő individuális szabadságra hogy kreativ modon aktualizálhassák a saját speciális életcéljukat. Ez a belső igény a szabadságra magában foglal egy én-centrikus orientációt, és bizonyos fokú narcizmust is. A Plutó az Oroszlánban generáció alapvetően alkotó, kreativ generáció amely saját kezébe akarja venni sorsát, es saját akarata, elképzelése szerint akarja meghatározni és saját erejéből megvalósitani azt ami számara értelmet és értéket jelent az életben. Ugyanakkor a polaritás pontja a Plutónak a Vizöntő. Ez azzal jár hogy minden egyes szülött valamiképpen Vizöntő leckéket tanul, és ez általánosságban azt jelenti hogy meg kell tanuljanak egy az emberiség teljességét átfogó tudatosságot, és világképet - szemben azzal hogy csak önmaguk szempontjából értékelik vagy értelmezik a létet. Ezen az úton haladva felépitve ezt az új a Vizöntővel kitágitott világképet, a generáció minden tagja a maga módján realizálni tudja hogy mi az a speciális és kreativ cél amit individuálisan betölthet munkájával és hozzájárulásával ami fontos és hasznos abban az "egész"-ben amelyben társadalmilag él és megnyilvánul.

Ez a folyamat magába foglal egy evoluciót a szubjektivitástól az objektivitás felé, egy olyan képesség kialakitását amely tullép a személyes körülményekkel és percepcióval való azonosulason, egy teljesen tárgyilagos, elfogulatlan az egészet befogadni és látni képes világképig.

Kollektivan a Vizöntőkor felé haladunk egyre gyorsabb ütemben. Vajon csupán "véletlen" volna-e az hogy a következő évtizedekben a Putó az Oroszlánban generáció egyre több tagja fogja elfoglalni a társadalmi hatalom pozicióit mindenütt világunkbanő

Tehát általánosságban a Putó az Oroszlánban szülöttek Vizöntő leckéket tanulnak. Ezen belül a Plutó házhelyzetének megfigyelése ad támpontot az adott szülött speciális és individuális leckéire. Például tegyük fel a Plutó a kilencedik házban van. Mondjuk hogy ez a szülött múlt életeiben arra törekedett hogy megértse a létezest és annak lényeget egy univerzális, metafizikai vagy vallási egységben, intuitivan érezve hogy a létezés több mint amit az érzékszerveinkkel képesek vagyunk érzékelni belőle. Ehhez az illetőnek a múlt életek szempontjából nézve, arra volt szüksége hogy nagyon sokféle tapasztalatra tegyen szert hogy e tapasztalatokon át megszerezhesse azt a tudást amelyet keresett. Ez a törekvés, ez az igény beépült alapvető kreativ én-megvalósitási célkent az illető belső mechanizmusába evoluciós szempontból nézve a dolgot. Ez a lélek ugy fog ebben az életben megszületni, hogy nem csak egy erősen kiépült intuiciós képességgel rendelkezik, hanem ugyancsak egy olyan már eleve meglevő világképpel és belső hitvilággal amelyen át nézi és értelmezi a valóságot. Ez a belső hitrendszer relativan merev lesz, amely ugyanakkor tükrözi azt a vágyat hogy a szülött önmaga létét próbálja megérteni egy nagyobb kozmikus vagy univerzális szempontból. A Plutó polaritás pontja a Vizöntőben lesz és a harmadik házban. Leegyszerősitve a dolgot a fentirt Vizöntő leckék harmadik házas élményeken és tapasztalatokon keresztül fognak megjelenni és ezen a funkción át fogja a szülött tanulni őket. Tehát a szülött szükségszerően tapasztalni fog belső és külső filozófiai, hitbeli intellektuális konfrontációkat, annak érdekében hogy a saját belső limitációját amelyet saját hit-szerkezete (ami szerint értelmezi a valóságot) korlátai okoznak realizálhassa és kitágithassa. Ez nem azt jelenti szükségszerően hogy a meglévő hitek helytelenek, hanem azt hogy limitáió létezik bennük. Ezen az úton haladva a szülött egyre inkább megérti hogy az útak az igazságokhoz (kilencedik ház) relativak. Ezt a relativitást figyelembevéve egy új kommunikácios képességet kell megtanulnia, ami variációs lehetőségeket ad arra hogy a legkülönbözőbb esetekben a kommunikáció figyelembe vegye az adott relativ körülményeket és az adott embereket és azok valóságképet, realitását. Érdemes figyelembe venni ezen a ponton a lélekben meglévő eredendő kettősséget a két ellentétes alapvágy és törekvés miatt: könnyő lesz elképzelni hogy milyen feszültséget teremthet mindez ebben az adott példában.
A szülött egy olyan tendenciával fog ebbe az életbe érkezni hogy állandóan igyekezzék megvédeni saját hitrendszerét amelynek alapján organizálja és értelmezi a valóságot. Ebből kifolyólag igyekezni fog másokat megpróbálni meggyőzni és rábirni hogy elfogadják "igaznak" az ő saját állaspontját. Az igény arra hogy megvédje ezeket a meglévő hiteket és nézőpontokat a Lélek szeparizációs vágyával függ össze, és azt tükrözi. Ugyanakkor a Lélekben meglévő másik vágy a továbblépésre, az evolució a fejlődés felé húzza. Ez az evoluciós húzóerő az ami újabb és újabb intellektualis konfrontációkhoz vezet. (Harmadik ház polaritás pont) Ennek a két erőnek a hatásai fogják meghatározni a szülött viselkedésmódjait, és végeredményben e két ellentétes erő (s az erre történő mindenkori reakció) az ami a szülött életenek alapvető "forgatókönyvét" meg fogja határozni.

A potenciális feszültség amely ebben a belső konfliktusban rejlik eredendően a Lélek kettős kivánsaga miatt, leirható vagy megfeleltethető a pszichológiai vonzás és taszitás jelenségével. Mindannyian tapasztaltuk hogy ugyanaz a dolog ami vonz, ugyanakkor taszithat is. Vagy valami taszit, és ugyanakkor mégis vonzódunk hozzá.

Az előbbi pédában a Lélek vágya vagy szándéka a fejlődés az evolució. Ennek jelképe a Plutó polaritás pontja a harmadik házban. Ennek a vágynak a tükre a tudatos tudatban (ego) hogy a szülött vonzódik intellektuális beszélgetésekhez és vitákhoz. Ugyanakkor pontosan ez a vonzalom garantálni fogja azt (az evoluciós múltból eredő limitált hit- és valóság-szerkezet miatt) hogy a szülött konfrontációs vitákban fogja találni magát más emberek nézeteivel. Ezen a folyamaton át az illető meg fogja tapasztalni sajat filozofiai vagy intellektuális korlátait, ugyanakkor ezek a konfrontációk a taszitás pszichologiáját is be fogják inditani. Viselkedésenek két fő alternativája lesz: meg fog próbálni másokat meggyőzni saját nézeteinek helyességéről, vagy pedig el fogja utasitani a vitát és kivonja magát az egeszből hogy ne kelljen az érzékelt konfliktust tapasztalnia. Amikor kivonja magát a konfliktusból egy belső vulkánikus reakció történik, aminek következményeként intuiciós meglátások és új gondolati formák jelennek meg tudatában, amelyek kifejezetten megkérdőjelezik az eddig kialakitott filozofiai és intellektuális világképet amelyen át a realitást látta és értelmezte.

Mivel a Lélek (Plutó) vágya az előrelépes az evolució (harmadik ház) ez a belső szerkezete a Léleknek egyszerően mindig újra és újra beszélgetésekhez fog vezetni másokkal hogy a szükséges realizáció amely az eredeti hitek valamilyen fokú megváltozásához vezetnek, megtörténhessenek. Másszóval a szülött tudat alatt olyan embereket fog bevonzani és olyanokhoz fog vonzódni akik ezt a hatást igy vagy úgy kiváltják beőle.

Ahogy ez a folyamat kibontakozik élete során egyre jobban és jobban, a szülöttnek sansza van felismerni az ebben megnyilvánuló evoluciós leckét, és felismerni önmaga nézőpontjának relativitását. Ha ez megtörténik, onnan kezdve az illető képes lesz intellektualis vitákban résztvenni a régi védekező mechanizmusa nélkül. Képes lesz megérteni és tisztelni az individuális intellektualis, hitbeli, filozofiai, vallási és valóságképbeli különbségeket. Ugyanakkor az is lehetséges hogy a szülött sikeresen ellenáll az evoluciós törekvésnek, és ebben az esetben a viselkedés tipikusan védekező marad és elutasitó lesz minden olyan esetben amikor bárki nem ért egyet az ő nézeteivel, hiteivel világképével.

A vonzás-taszitás dinamika amely szorosan kapcsolodik a Lélekben lévő kettős vággyal megnyilvánul minden Plutó házhelyzetben.

Érdemes egy pillanatra elgondolkodnunk a sajat születési Plutónk pozicióján, és meglátni hogy ez a kettős törvényszerőség (vonzás-taszitás) hogyan nyilvánul meg a saját életunkben.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 4.8   (9 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
1 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Swedenborg

Kezembe került Emanuel Swedenborg (1688,Stockholm - 1772,London) "Menny és pokol" c. könyve. A könyvet a régi stílus szerint írták, de a mondanivalója, ténymegállapításai teljesen tükrözik a mai kor megállapításait a szellemvilágról és annak felépítéséről. A szellemvilág belső felépítését teljes részletességgel taglalja az író.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu