AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a témakörhöz

Asztrológiai világkorszakok

Erre a kincsre eddig 21296 alkalommal voltak kíváncsiak.


Bizonyára mindnyájan hallottak a New Age - mozgalomról, vagyis az "Új Korszak"-ról, s hogy agy a harmadik évezred hajnalán beléptünk a Vízöntő asztrológiai világkorszakba. Nem véletlen az állatövi jegyekkel való hasonlóság, bizony ez a fajta beosztás is a Zodiákussal van kapcsolatban. A Kos jegy 0° -át nevezik az asztrológiában Tavaszpontnak. Ez a pont a 12 állatövi csillagképben 25.868 év alatt járja be útját. Vagyis kb. 2.500 év kell ahhoz, hogy egy csillagképen keresztülutazzon - ezt az időszakot nevezzük világkorszaknak. Azóta, hogy az ember benépesítette a Földet, hét ilyen korszakot tudunk megkülönböztetni. Pontosan nem lehet meghatározni az egyes korszakok végét, s az újak kezdetét, így az időmegjelölések csak viszonylagosak.

Az Oroszlán korszaka (i.e.10 000- 8000)
A történelem előtti barlangrajzok hírt adnak az ember mővészetéről, az oroszlán pedig az alkotókészség jegye, különös tekintettel a festészetre. A Nap (amely az oroszlán jegy uralkodó bolygója) alapvető fontosságát az adta, hogy ekkor növekedett meg sugárzásának ereje, előre jelezve a jégkorszak végét. Az asztrológiában mindig jelentkezik a poláris /ellentétes/ jegy hatása is. Ennek megfelelően a Vízöntő befolyása is kimutatható. Az eredetiség és az ösztönösség, mint Vízöntő tulajdonság, nyoma megfigyelhető egyes kőeszközökön.

A Rák korszaka (i.e. 8000 - 6000)
Ebben a korszakban kezdett az ember lakóhelyet építeni magának, és ekkor vált hangsúlyossá az otthon és a családi élet. Ezekkel áll kapcsolatban a Rák, az anyasággal pedig uralkodó bolygója, a Hold. Ebből az időszakból számos termékenységvarázsló szobor maradt fenn. A poláris jegy a Bak, melynek hatása a földdel való kapcsolatban mutatkozik meg, ugyanis a Bak alapeleme a föld. Ebben az időszakban vált fontossá az ember életében a mezőgazdaság.

Az Ikrek korszaka (i.e. 6000-4000)
Az Ikrek az egymással való kapcsolatteremtés, érintkezést, kapcsolattartást képviseli, erőteljesen intellektuális jegy. E korszakban alakul ki az írás. Az első írásjelek kőbe karcolt durva jelek voltak, ezek fokozatosan váltak egyre kidolgozottabbá, s régészeti leletek szerint kb. 4000-re Kínában kialakult az ékírás. Az ekkoriban kialakulóban lévő kereskedelem pedig az Ikrek uralkodó bolygójára, a Merkúrra utal. Az Ikrek és poláris jegye, a Nyilas együttes hatása pedig fejlődést eredményezett a munkakultúrában és a civilizációban.

A bika korszaka (i.e. 4000-2000)
A korai egyiptomi dinasztiák korában a Bika szilárdságra, biztonság utáni vágyára, szépségre és a luxusra való törekvése mutatkozik meg. Az örökkévalóságnak épített templomaik és a bikakultusz egyértelmően utalnak a Bika jegy hatására. A poláris jegy, a Skorpió jellegzetességei is mutatkoznak meg abban, hogy az egyiptomiakat erősen foglalkoztatta a halál és az azt követő élet. Egyébként ebben a korban kezdtek foglalkozni az akkori csillagászok - akik előzör a papok voltak- az asztrológiával.

A Kos korszaka (i.e.2000 - Időszámításunk kezdetéig)
E korszak a görögség nagy kora. A Kosra jellemző háborúskodás és önzés határozottan megnyilvánul a görög városállamok folytonos harcaiban, de nem kevésbé jellegzetes Kos (és görög) tulajdonság a fizikai erő és a sportok iránti érdeklődés sem. A poláris jegy, a Mérleg egyik alapvető jellemvonása a demokrácia tisztelete, s köztudott, hogy itt, ebben a korszakban teremtődtek meg a demokrácia alapjai. Az egyensúly és a harmónia pedig, ami a virágzó görög muvészetek alapja, szintén nagyon jellegzetes vonása a Mérlegeknek.

A Halak korszaka (Időszámításunk kezdetétől - 2000)
Körülbelül Krisztus születésével köszöntött be a Halak korszaka. Érdekes módon a hal volt a korai keresztények titkos jele, amelyről egymást felismerték. A Halaknak tulajdonított erények, a könyörületesség, a kedvesség, a megbocsátás szinte leképezései Krisztus tanításának. A poláris hatás a Szőzé, ami egyrészt utal a nagy Szőz Mária kultuszra, másrészt pedig a nemiségtől tartózkodó attitődre.

A Vízöntő korszaka (i.sz. 2000- 4000)
Hogy pontosan mikortól kell számítanunk az új korszakot, nem lehet megmondani. A Tavaszpont vándorlásával ez az átfedés lehet akár 500 év is. Mégis sok asztrológus szerint mi már a korszak hajnalán élünk. Erre utal a tudományok ugrásszerő fejlődése, ami a Vízöntő kifejezetten intellektuális jellegét mutatja. Az őrrepülés fejlődése utal a Vízöntő földtől elszakadó, szárnyaló voltára. A jegy humanitárius voltát pedig az egyre szaporodó emberbaráti szervezetek jelzik. Még nagyon az elején vagyunk, hogy mennyire fogja jellemezni a korszakot a poláris jegy, az Oroszlán, az még a jövő titka...


A csillagászati év kezdete a tavaszi napéjegyenlõség (március 21.), ezzel indul az új ciklus, az állatöv KOS jegyével. A Nap évrõl évre a tavaszi napéjegyenlõség idején nem ugyanazon a ponton áll, mint az elõzõ évben. Ennek oka a földtengely elmozdulása. A tavaszpont tehát lassan végigvándorol az ekleptika (a Nap látszólagos pályája a Földrõl nézve) körén, mégpedig az állatövi jegyek sorrendjével ellentétes irányban, hátrafelé. Ez a precesszió jelensége.

Az állatövi jegyek sorrendje:
Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szûz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntõ, Halak

Elemek jelentése:
 • Tûz elem: energia, elektromosság, indulat, gyorsaság
 • Föld elem: anyag, ragaszkodás, nehézkesség, lassúság
 • Levegõ elem: információ, mozgékonyság, szétáradó kötetlenség
 • Víz elem: érzelmek, szétterjedés, útkeresés, magábazáró hajlam

  A nap a tavaszpont vándorlásának útján 72 év alatt tesz meg egy fokot, 2160 év alatt halad át egy állatövi szakaszon (30 fok), 25920 év alatt pedig bejárja az ekleptika egész körét.

  Az egész kört, a 25920 éves ciklust Nagy Napévnek nevezzük, az egy-egy jegyre terjedõ 2160 éves szakaszok a Nagy Napév hónapjai, a világhónapok; az egy fokra jutó 72 esztendõs út pedig egy-egy világnapnak felel meg.

  Ezeknek az idõegységeknek rendkívül nagy a jelentõségük a Föld és az emberiség életében.

  A Nagy Napév a Föld életében egy-egy hatalmas ciklust fejez ki. Amint a Nap a precessziós úton sorra áthalad az állatöv csillagképein, hatásait a csillagképek hatásszögével egyesíti, más- és másképpen módosult sugárzással befolyásolja a földi életet. Az évi Nappálya kezdetét a mindenkori Tavaszponttól számítjuk, s ezt tekintjük az évi Nappályán a Kos 0. fokának. De a valóságban, a csillagképek állandó állatövét tekintve, a Nap a precessziós zodiákuskörön másutt jár; manapság a Halak csillagképének elején, egyre jobban közelítve a Vízöntõhöz.

  Élesen meg kell különböztetni tehát az állandó állatövet (az állócsillagképek körét), az évi Nappálya állatövétõl, s nem szabad elfeledni, hogy a precessziós Nap a csillagképek s a jegyek sorrendjével ellentétes irányba, hátrafelé halad, évenkénti Tavaszpontját tekintve.

  A precessziós Nap útját a régi bölcsek világkorszakokkal hozták kapcsolatba, s aszerint, hogy a Tavaszpont melyik állatövi csillagképben járt, a földi eszmélést, a vallást és a bölcseletet is összhangba hozták a precessziós Napnak az illetõ csillagképben kifejtett hatásaival. A régi kultúrék és kultuszok félreérthetetlenül kifejezik ezeket az összefüggéseket. Az õsi mítoszok és kifürkészhetetlen eredetû hagyományok a történelemelõtti korszakok emlékét is megõrizték; minden õsi mûveltségû nép mítoszai tudnak az "aranykorról", amikor a földi élet még összhangban volt az égi törvényekkel, az ember még nem szakadt el a természet egyszerû, de tévedhetetlen útjának követésétõl. Ez az aranykor arra az idõszakra vonatkozik, amikor a Tavaszpont, vagyis a precessziós Nap a maga égi házában, a természetének megfelelõ Oroszlán csillagképében vándorolt 2160 esztendõn keresztül.

  A rákövetkezõ korszakban a precessziós Nap 2160 évig a Rák csillagképében, s ebben az idõben az "aranykor" õsi tisztasága és egyensúlya már veszendõbe ment. Helyét a Rák hatásai váltották fel: az embereket elfogta az ismeretlen utáni vágyódás, nyughatatlanokká váltak, vándorolni kezdtek, kialakult a család, majd a nemzetség csoportszövetsége, ezekbõl törzsek alakultak és a megnehezedett, bonyolultabbá vált életben megindult az emberi szervezkedés. Ebbõl a korszakból származnak a minden õsi népnél ismeretes Hold-kultusz emlékei, hiszen a bölcsek már akkor is tudták, hogy a Rák csillagképe a Hold égi háza. A matriarchátus (anyauralom) is ennek a korszaknak a csökevénye. Mindez a Rák hatásának felel meg.


  A precesszió a Rákból átlépett az Ikrekbe, s ebben ismét 2160 évig vándorolt; a földi élet szintén megfelelõen átalakult ekkor. Az emberi gondolkodás nagy fejlõdésnek indult, szellemi-értelmi téren felvette az Ikrek ismert hatásait. Az elágazás, a szétszóródás és ennek kapcsán a fokozott ismeretszerzés is megkezdõdött. A szétszóródott embercsoportok tudatos kapcsolatba léptek egymással, megindult a szellemi és anyagi javak kicserélése. A vallásos kultuszokban mindenütt megjelent a kettõsség elvének gondolata, a Kettõ, amely egymást kiegészítve az Egységet fejezi ki. A mítoszok Iker-elemei ebbõl a korszakból valók: ikrek voltak Ozirisz és Izisz, a görög mitológiában Kasztor és Pollux, Indiában a két isteni Asvin stb. Mindez még a történelmi kor elõtt ment végbe.

  A történelmileg is már többé-kevésbé ismert korszak akkor kezdõdött, amikor a precessziós Nap az Ikrekbõl a Bika csillagképbe jutott. A Bika hatásaira az élet sokat vesztett szellemiségébõl, a földies, anyagias elemek elõtérbe kezdtek lépni; a gazdaság, kereskedelem, pénzforgalom fejlõdésnek indult, a szellemiség pedig szintén anyagi formában kereste kifejezését: magasra lendült a mûvészi alkotás, mégpedig elsõsorban mindenütt a Bika lényegének leginkább megfelelõ anyagformálás: a plasztika, a szobrászat. A kultuszok jelképei is megváltoztak és a régebbiekhez a Bika szimbólumai járultak.

  A Bika korszaka után a Kos 2160 esztendõs korszaka következett. Ekkor mindenütt új, merész és úttörõ szellemiség kezdett kibontakozni, s ezzel együtt új jelképek foglalták el a régebbiek helyét, vagy járultak ezekhez. A kos, a bárány jelképeivel találkozunk a kultuszokban; a szelíd pásztoridillek poézisa éppúgy idetartozik, mint a kosáldozat véres színjátéka. A Kos korszak kultikus tartalma a zsidó vallásban jutott legteljesebb, legnyilvánvalóbb kifejezésre.

  A Halak korszaka - a Halak hatásainak megfelelõen - a lelkiség, az elmélyülés, az egyetemességbe visszavágyó megismerés elemeit hozta. Még mielõtt a precesszió elérte volna a Halakat, Indiában megjelent Buddha és új, tisztult erkölcsiség, egyetemes világnézet tanait hirdette, mint a Halak elõfutára. A 2160 éves Halak korszak folymán hithirdetõk és vallásalapítók egész sora lépett fel; a régi kultuszok mindenütt elmélyülnek, új univerzális elemekkel gazdagodnak. De a Halak korszakát kifejezõ legmélyebb és leggyökeresebb igazság elhivatott hirdetõje - Jézus. Halakkal lakatja jól az igére éheseket. Az elsõ keresztények még nem használták a kereszt jelképét, jelük a Hal volt, tudatosan kifejezve a kultusz kozmikus vonatkozását. A püspöksüveg halfejet ábrázol, mint ahogy Jézus elsõ tanítványai is halászok voltak és Péternek azt mondotta, hogy "ezentúl majd emberekre halászol".

  A Halak korszaka napjainkban a vége felé jár (sokak szerint már el is kezdõdött), közeledik a Vízöntõ korszaka, óriási változásokat idézve fel a földi életben, a Vízöntõ hatásainak értelmében felforgatva, feje tetejére állítva mindent, hogy a régi világból megszülethessen az új.

   

  Az antropozófia kultúrkorszakai

  Kultúrkorszak neve

  Kultúrkorszak kezdete

  Kapcsolat a Precessziós korszakokkal
  Indiai
  kb. Kr. e. 7200
  Rák (kb. Kr. e. 8800-tól)
  Ikrek (kb. Kr. e. 6700-tól)
  Perzsa
  kb. Kr. e. 5000
  Ikrek
  Bika (kb. Kr. e. 4500-tól)
  Egyiptomi
  kb. Kr. e. 2900
  Bika
  Kos (kb. Kr. e. 2400-tól)
  Görög-római
  kb. Kr. e. 700
  Kos
  Halak (kb. Kr. e. 200-tól)
  Angolszász-germán
  kb. Kr. u. 1400
  Halak
  Vízöntõ (kb. Kr. u. 1950-tól)
  Szláv
  kb. Kr. u. 3500
  Vízöntõ
  Bak (kb. Kr. u. 4100-tól)
  Univerzális
  kb. Kr. u. 5700
  Bak
  Nyilas (kb. Kr. u. 6300-tól)

 • Ismeretlen Internetes forrásból
  2004-01-18


  Ennek az írásnak a tetszési indexe: 3.9   (9 értékelés alapján)
  Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
  majd a mehet gombra... köszönöm!

    

  Vissza a témakörhöz


  AsztrálFény
  Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

  AsztrálFény
  AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
  Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
  © 1998 - Minden jog fenntartva!

  Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

  hirdetés


   
  AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

   

  Kedves Vendég!

  Még nem vagy bejelentkezve.
  »»
  Bejelentkezés
  ««

  Ha még nem vagy regisztrálva:
  »»
  Regisztráció
  ««

  Jelenleg rajtad kívül
  1 vendég
  nézegeti az
  AsztrálFény
  oldalakat

   
  Fent vagyunk a Facebook-on is!
  Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
  Ha tetszik ez az oldal
  ajáld másoknak is ...

   
  Van-e élet a születés után

  Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy "kis hívo", a másik egy "kis szkeptikus". A szkeptikus azt kérdezi: Te hiszel a születés utáni életbenő Hát persze. - mondja a kis hívo. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erosekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket!
   
   
  Partnerprogram

    Pénz...
     Pénz...
      Pénz...
  Partner program
  Legyen a
  partnerünk!

  Keressen pénzt,
  a mi segítségünkel!
  »klikk...«
  info@asztralfeny.hu