AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

A spiritizmus története

Erre a kincsre eddig 18487 alkalommal voltak kíváncsiak.


Szellemi előfutárok:
Emanuel Swedenborg (1772-1866)
Stockholmban született, evangélikus püspök volt. Tudományos pályára készült, élete első felében mint tudós mőködött. Elmúlt 40 éves amikor látni kezdett, szellemekkel kezdett társalogni, akik feltárták előtte a szellemvilág titkait. Magasabb szellemek nyilvánultak meg előtte, akik beavatták a szellemi világ titkaiba, szenvedő szellemeket vonultattak elébe, akiknek bőnhődése a bőn természetes következményeit mutatja. Naplót vezetet a jelenésekről, és dolgozta fel „A menny, a menny csodái és a pokol látottak és hallottak alapján” címő munkájában. Élete második fele a mai spiritizmusnak alapköve, mert a munkássága ennek felelt meg. Swedenborg ugyanazt észleli, amit a spiritizmus. Az ember a halálával nem lesz se jobb, se rosszabb, ott folytatja, ahol abbahagyta.
Friderika Wanner (1801 -1829) és orvosa Dr.Justinus Kerner (1786-1862) ugyancsak előfutárai a túlvilági kijelentések sorozatának. Friderika volt a prevorsti látó, különleges képességeit orvosa felismerte, és Friderikán keresztül kapcsolatba került a szellemvilággal. Erről könyvet jelentettek meg akkor, amikor még a spiritizmusnak a híréről sem hallottak az emberek. Ebben az időben még súlyos előítélettel is álltak a furcsa jelenségek megítélésénél, hiszen nem sokkal korábban még az ilyen embereket boszorkánysággal vádolták. Az Isteni gondviselés újabb előfutárokat állított csatasorba. Friderika és Kerner ilyen küldetést teljesítettek híven egész életükkel.
Ilyen, és hasonló dolgokról beszéltek:
A két világot elválasztó küszöb leginkább a testetöltés törvénye útján nyílik meg, de eme leszületéssel a szellem egyben a test törvényeinek a fogságába kerül. Alvás a alatt a szellem - csak a szellem - időlegesen eltávozik közeli, vagy távoli „helyekre”, de s testhez közvetlenül kapcsolódó életerő - a lélek - mindkét irányban érintetlen marad. Megemlítették a test - lélek - szellem hármasságát, összefüggéseit, egymáshoz történő kapcsolódásukat.
Andrew Jackson Davis (1825 - 1910) amerikai fiatalember médiumi írással lepte meg a tudományos világot.
Davis transzállapotban betegségeket ismert fel és diagnosztizált környezete legnagyobb meglepetésére. Képes volt kilépni a testéből és különböző helyekre elmenni, ahol pontos diagnózisokat tudott felállítani. Későbbi fejlődése során bekötött szemmel és tudott mindenfélét látni. Nemsokára Davis szellemi vezetés alá került és távoli helyekre vitték. Itt két aggastyánnal is találkozott, ezek a bölcsek Galenus és Swedenborg voltak. Ez volt az első érintkezése a halottakkal. Elhatározta, hogy a tudásáról könyvet fog írni, és transzállapotban lévő kijelentéseit sorban éveken keresztül lejegyezték 1845 novemberétől 1847. januárjáig. A könyv címe: A természet alapelvei és isteni kinyilatkoztatásai. E szeánszoknál néha vendégek is voltak jelen, így Allan Edgar Poe híres író és Dr.Bush György, a New-Yorki egyetem héber tanára. A tanár bizonyította, hogy Davis hibátlanul beszélt héberül transzállapotban, miközben a normál fizikai testében, amikor a tudatánál van egy szót sem tud a héber nyelven beszélni. 1847-ben megjósolta a spiritizmus eljövetelét, és beszélt a Fox nővérek kopogó szellemeiről, 1856-ban megjósolja a motorkocsit, írógépet és a repülőgépet.
A Fox nővérek avagy Davis jóslata az alábbiak szerint teljesesedik be:
Fox János és családja (New-York államban) egy új helyre költözött. A házban különböző megmagyarázhatatlan kopogó hangokat hallottak, ami nagyon zavarta őket. Fox két lánykája rájött, hogy ez a valami hallja és látja őket, és mindenkor úgy kopog, ahogyan ők akarják. Foxné beszélgetni kezdett a szellemekkel, kialakítottak egy ABC-t, és kapcsolata kerültek így a kopogó szellemmel. A szellem elmondta, hogy régen ebben a házban laktak, de kirabolták és megölték őket, majd testüket elásták a pincében. A pincében megejtett ásatás során mintegy 6-7 lábnyi mélységben csontvázat találtak. Ez a három Fox lány volt az első nyilvános médium. Hírük az egész világon elterjedt Davis nevével együtt.
A spiritizmus névadója: Allan Kardec.
Hippolyte Denizard Rivail néven született 1804 október 3.-án született a franciaországi Lyonban.. Iskolai tankönyveket szerkeszt oly eredményesen, hogy számos tudós társaság és az Arrasi Királyi Akadémia tagjai közé választja. 1854-ben, immár 50 évesen elkezd foglalkozni a Fox családnál észlelt és Európába átterjedt spiritisztikus jelenségekkel. 1855. Megismerkedik a Baudin családdal, és szorgalmas látogatója lesz az ottani szeánszoknak. Tanulmányozza tudományos módszerekkel a szellemvilágot, pontos kérdéseket tesz fel, és tanulmányozza a válaszok logikáját. 1856. Keményen dolgozik a „Szellemek könyvén”. 1858. Szükségesnek tartja egy havonta megjelenő folyóirat kiadását. Megalakul a Spiritiszta Tanulmányok Párizsi Társulata. 1859 -1860. Nagyon sok előfizetése van a kiadványnak. Kardec 10 évben határozza meg a munkára fordítandó időt, amikor üzenetet kap a szellemvilágból Shmidt médium által, hogy:
„Te nem maradsz sokáig közöttünk, mert nagyon fontos, hogy visszajöjj befejezni a küldetésed, amelyet nem lehet befejezni ebben az életben. Ha ez lehetséges lenne Te egyáltalán nem mennél el, de el kell szenvedni a természet törvényét. Te néhány évig távol leszel, és amikor te visszajössz a körülmények olyanok lesznek, hogy azok ,lehetővé fogják tenni a munkád befejezését. De vannak még feladatok, amiket be kell fejezned mielőtt eltávozol, ezért hagyunk még neked elegendő időt arra, hogy azokat bevégezd”
1861. Megjelenik a „Médiumok könyve”. Ebben Kardec leleplez minden csalást és visszaélést, amit sarlatánok, a tévesztő szellemek, és a haszonélvező vagy gőgős médiumok követnek el. 1862-1965. Propaganda esztendeje. Különböző városokban jár és tar előadásokat. A bécsi spiritiszta társaság tiszteletbeli elnökének választja. 1863. Újabb könyve jelenik meg az „Evangélium a spiritizmus megvilágításában” címmel. 1865-ben kiadja a „Mennyország és a pokol” címő könyvét. Ebben mindent leleplez ami maradi az emberi gondolkodásban. 1866-1869. 1866-ban megbetegszik, a szellemek pihenést javasolnak, de ő nem pihen, folytatja a munkáját Meggyógyul és elkezdi a „Teremtés” címő könyvének megírását, és 1868-ban megjelenik „Teremtés, csodák és jóslatok” címmel. 1869 március 31, -én 11-12 óra között hirtelen meghal. (Indokinában születik újra meg )
Magyar evangéliumi spiritualizmus:
Hazánkban is elterjedt a külföldi spiritiszta eszme és a történéseket nálunk is szakavatott szemel vizsgálták. Vay Ödönné született Wurmbrandt Adelma (1840 - 1925) grófnő médiumi közremőködésével, és dr. Grünhut Adolf közösen megalapították az egyetlen, hatóságilag engedélyezett magyar spiritiszta szervezetet égi irányítás mellett. 1871 április 21.-én magalakult a Szellemi Búvárok Pesti Egylete. Adelmának látnoki képességei voltak.
1922 április 23.-i ülésen Pál médium által Allan Kardec is nyilatkozott, és kijelentette, hogy Dr. Grünhut Adolf (1826-1906) munkálkodásának nagyobb eredménye volt, mint az ő közremőködésének, mert :
„ott ahol ma az emberi győzelem mámorától elvakultan élnek az emberek, mindennel többet törődnek, mint a szellemmel és ami a földi élet után következik”
És vallóban a magyarországi spiritiszta Egylet az Allan Kardec - féle „Igazság Szellemének” bölcseletét nemcsak folytatta, hanem „evangéliumi spiritizmus néven” meg is koronázta a világviszonylatban egyedülálló irodalmával.
Akkoriban a Társaság hol egy egyik, hol a másik tag lakásán jött össze.
Megpróbálták lejáratni a társaságot újságcikkeken keresztül, de nem sikerült, Dr. Grünhut egy sajtóperben megvédte a saját igazát, álláspontját. Sorban jelentették meg az igaz kincseket tartalmazó írásokat, könyveket. Kiadták például Emánuel szellem kinyilatkoztatását, közléseit, melyet médiumon keresztül üzent az emberiségnek. Emanuel szellem soha nem volt földi ember soha nem merült alá a sötétségbe, a fenti világból segíti az emberiség fejlődését. Létezett Magyarországon egy kiváló médium, Böhm Mihályné született Papp Eszter. (1882 -1977) Eszter és baráti köre 1933-bn beleolvadt az egyesületbe, pótolva a közben elhalálozott médiumokat. Íme egy részlet Eszter médium látomásából. A látomás dátuma 1945, még tart a második világháború!
„Egy nagy térkép van kiterítve előttem, rajta, főleg az egész Szovjetunió látszik. Egyszerre csak elmozdul a térkép, rázkódni kezd, és hullanak szét, válnak le az egyes tagországok. Majd kialakulni látom az Európai Egyesült Államokat, benne Magyarországot”
Egy évre rá, Béla médium útján Adelma így üdvözli a jelenlevőket:
„ A Névtelen Szellem alázatos és engedelmes szolgálóleánya vagyok!. Az is akarok maradni, amíg Isten erre méltónak talál, és ameddig céljai, szándékai vannak velem”
Majd a következő váratlan kijelentést teszi:
„Most visszatérek a ti kedves „doktorbácsitokra” (Grünhut Adolf), aki hosszú évtizedeken át hozzá volt nőve és kötve a szívetekhez, és aki most Isten végtelen kegyelméből egy új testetöltés állomása elé érkezett, hogy újból felveendő életébe magával vigye mindazt a szépet és jót, amit már magának megszerzett. Tudom, hogy hiányozni fog nektek( a szellemi segítsége amit médiumi úton adott a spiritiszta Körnek megj.), de újból sokan fognak körülötte csoportosulni, hogy Isten Igéjének szellemében egy lépéssel előbbre vigyék megint a szellemi világosság és kegyelemnek fénylő zászlaját.”
1934 november 25.-én pedig maga Grünhut Adolf vesz búcsút Béla médiumon keresztül:
„Isten végtelen kegyelméből egy újabb földi élet terhét kell magamra vennem. Tudom, hogy bárhol és bármilyen messze leszek tőletek, ha nem feledkeztek meg rólam, lelketeknek ezek a tiszta érzései mindig meg fognak engem találni ott is, ahová most fogok menni”
1935-től már soha nem jelentkezett az egyleti üléseken!
Nagy valószínőséggel Brazíliában született újra meg, hozzánk kerültek olyan cikkek egy brazil folyóiratból, melyek kísértetiesen hasonlítanak Grünhut Adolf gondolataihoz, tudásához, számtalan spiritiszta könyvet írt médiumával Candido Xavierrel. 1936-37 környékén született meg, most kb. 66-67 éves körüli orvos lehet, ingyen gyógyít.
Érdekes módon Brazíliában az Allen Kardec féle spiritizmus virágkorát éli. Csak Sao Paulo városában kétezer azoknak a központoknak a száma, ahol evangéliumi spiritizmussal foglalkoznak!
Külföldi spiritiszta irányzatok, törekvések:
Anglia
Home Douglas Daniel (1833-1886) médium volt, különleges dolgok történtek a jelenlétében.
„hivatva vagyok a halhatatlanság bizonyítására, és ezért a munkámért pénzt nem fogadok el”
Sir Wiliam Crookes (1832-1919) Világhírő természettudós. Sokat foglalkozott a nap-sprektum tanulmányozásával, és 1861-ben a talliumot fedezte fel. Megvizsgálta a villamosság viselkedését légüres térben, a katódsugarakat, és a kémia terén elért eredményeiért 1907-ben elnyerte a Nobel-díjat. E kiváló elme 1869-ben mint a materializmus híve hozzáfogott a spiritizmus leleplezéséhez. Négy éven át olyan szorgalmasan és céltudatosan tanulmányozta a jelenségeket, melyek őt meggyőződéses spiritisztává tették. Az anti-spiritiszták ilyenkor a megtért tudósokra ráfogták az „aggkori elmegyengeséget”, de ez ebben az esetben nem volt lehetséges. Számos kísérletet végzett a pszichikai kutatások terén, és könyveket írt róla. Rendszeresen végzett materializációs kísérleteket, volt olyan eset is, amikor a médium elekrtoplazmájából egy ködszerő emberi alak sőrősödött. Az alak bemutatkozott, és „Katie King”-nek nevezte magát. Erről készült akkor 44 felvétel is. Ezek Sir A.C.Doyle „Psychikai múzeumában” Londonban láthatóak.
Sir Arthus Conan Doyle (1859 - 1930) Kiváló orvos, író, a spiritizmus legnagyobb élharcosai közé tartozik. Sokan ismerik kiválló történelmi mőveit, vagy a halhatatlan alakokat alkotott Sherlock Holmes és a Gerard brigadérosaiban. Az 1890 évek elején mint gyakorló orvos találkozott e tannal, és azóta elkötelezett híve. Bejárta a világot, és mindenhól hirdette a spiritiszta gondolkodás módot, és a jelenségeket.
Sir Oliver Lodge (1851-1940) Világhírő fizika professzor. Számtalan fizikális és intellektuális médiummal folytat kísérletet. 1915-ban fia, Raymond elesik a fronton, akitől aztán médiumi úton számtalan üzenetet kap. Erről könyvet is ír: „Raymond, avagy élet és halál” címmel.
Ebben szerepel a szellem elmélet: „ mi emberek „szellemek” vagyunk, kik anyagi test által mőködünk, vagyis más szóval, egy rövid időre az anyagba vagyunk inkarnálva. Valódi lényünk azonban nem az anyaggal való kapcsolatunktól függ, bár ténykedéseink ezt látszanak bizonyítani”
Franciaország:
Richet Károly (1850-1936) Párizsi egyetem élettan tanára, tisztánlátási tapasztalata volt 1872-ben. Médiumokkal végez kísérleteket, és kijelenti, hogy a szemfényvesztés teljesen kizárt. Könyveket jelentet meg a Metapsychika területéről, és halála előtt felveszi a kapcsolatot a Magyarországon 1932-ben alakult Metapsychikai Tudományos Társasággal. Tárgyak apportálásával foglalkozott, sikerült élő állatot is apportálnia.

Oroszország:
Aksakov Sándor (1832-1903)A spiritizmust a tapasztalatok alapján a mőködő tudományok körébe vezette! Folyóiratot is indított, könyveket fordított.
Németország:
Dr. Reichenbach Károly (1788-1869) A nevéhez főződik az életenergia megismerése, az óderő fogalma, az elméletei után nagyon sok kísérletet végzett ezen a területen. A delejesség, kisugárzást mai nyelven aurának mondjuk. Dr. Zöllner János (1834-18829 Asztrofizika tanár, a spiritizmus vizsgálatához fogott és tapasztalatait, eredményeit egy három kötetes mőben adja közre. Karl Du Prel (1839-1899) Aksakovval együtt harcolt a spiritizmus pozitív tudományos elfogadásért Báró Hellenbach Lázár (1827-1887) Az osztrák - magyar monarchia területén dolgozott Gumpenberg Emmi médiummal együtt. Sok olyan médiumi közlést hoztak nyilvánosságra, mely Magyarország kiemelkedő szerepére utal a szellemtan területén.
Médiumi Idézet: „ a kis Magyarországot választottuk tehát ki magunknak, mert itt találtuk meg az alkalmas munkatársakat, akikkel mi a nehéz, nagyon nehéz, hosszantartó és többnyire láthatatlan munkánkat elkezdhetjük”
Olaszország:
Palladino Eusapia médium (1854-1918) Transz médium volt, volt olyan feljegyzett eset, hogy 16 egymást követő szeánszon a levegőbe emelkedett transz állapotban.
Az 1800 években Európa több országában is alakultak spiritiszta egyesületek: Belgiumban, Hollandiában. Dániában, Svájcban
Fontos tudni, hogy az 1800 évek előtt nem sokkal ért véget a boszorkányüldözés és az inkvizíció hatalma, így nehéz lett volna a középkorban beszélgetni a spiritizmusról. Az 1800 évek közepétől az ipari forradalom akkora méreteket öltött, hogy az emberek szinte csak annak hittek amit láttak és megtapasztaltak, így ebben a világban szintén nehéz volt a láthatatlan dolgokról beszélni!
Európán kívül:
Brazilia Nagyon fejlett spiritizmussal, médiumokkal teli ország. Nagyon sok megszállottakat gyógyító kórház van, mivel a gyakorlatban is kipróbálták a szellem elméletet.
Indokína. Nagy valószínőséggel ide született le Allan Kardec. Az egykori francia gyarmatra is eljutott a Kardec féle spiritizmus. Egy ottani körben ő is megnyilvánult, egy 1932-es indokínai folyóiratból lehetett erre következtetni. A látók is ugyanezt erősítették meg.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 3.6   (9 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
2 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Árnyak könyve

Minden nép mesevilágában ismert a boszorkány alakja, a manók, tündérek, varázslók, törpék, farkasemberek és más csodálatos lények társaságában. A hozzáfőződő képzetek azonban messze eltérhetnek attól a sztereotip képtől, ami általában a mi kultúránkban a boszorkány alakjához kapcsolódik.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu