AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

H.P.Blavatsky: Titkos tanítás

Erre a kincsre eddig 19087 alkalommal voltak kíváncsiak.


Első részének fordításából részletek.A Titkos Tanítás egy nagyon komoly összetett mő, melynek értelmezésére talán egy élet is kevés lenne. Megpróbálok belőle olyan részeket kiragadni, melyek közelebb visznek minket a nagy Egység felismeréséhez és megértéséhez.

" Az égi - szellemi lények sokasága, ranglétrája - a kereszténységben az angyalok seregei, a zsidóknál Elohim és a "hírnökök" - akik az Isteni, vagyis egyetemes gondolat és akarat megnyilvánulásának eszközei. ők azok az értelmes Erők, amelyek a természetnek adják és a természetben mőködtetik a "törvényeket", mialatt ők maguk is a törvények szerint mőködnek, amelyeket hasonló módon náluknál magasabb hatalmak szabnak meg nekik, de mégsem "megszemélyesítései" a természet erőinek, amint ezt tévesen gondolnánk. A szellemi lények eme rangszervezete révén válik az Egyetemes Elme tevékennyé."

Egyértelmő, hogy halálunk után szellemi munkánk a többi szellemmel közösen egy nagy Isteni terv részeként együtt dolgozni, segíteni a többieket a felemelkedés mihamarabbi eléréséhez. Ezeknek a "munkáknak" komoly mőködési struktúrájuk van, a Kozmosz törvénye a meghatározó mindenki számára.
Dyzan könyvében a Világegyetem fejlődési szakaszát hét örökkévalóságnak hívják, egy örökkévalóság neve a Pralaya, egy-egy Pralaya egy komoly szellemi életnek felel meg, erre még később visszatérünk.

" A hét örökkévalóság" hét aeont, vagy időszakot jelent, hét korszakot, vagy egy hosszú korszakot, mely időtartamban megfelel egy Manvantra hét korszakának és kiterjed egy Masna Kalpára, vagyis egy "Nagy Kor" időszakára - 100 Brahma évre, összességében, ezoterikus számítások szerint 311.040.000.000. évre"

A számítások szerint könnyen el lehet képzelni, hogy mennyire az elején vagyunk még szellemi evolúciós fejlődésünk útján!
Lelkünket teljesen meg kell tisztítani, fel kell emelkednünk az Isteni szintre, tisztaságra.
Nézzük meg mit ír a Titkos Tanítások a tisztulásról:

"Dangma - megtisztult lelket jelent, valakit aki elérte azt a legmagasabb szellemi fejlődést, amely ennek az emberiségnek célja. "Megnyílt szeme" ennek a magasan fejlett embernek benső szellemi látása. Nem közönséges értelemben vett clairvoyance, távolbalátás ez, hanem lelki intuíció, amellyel az ember a Legmagasztosabbról bizonyos közvetetlen tudást szerezhet; melyet Indiában "Siva szemének" a Himnalájákon túl pedig "Dangma megnyílt szemének" mondanak. - A Létnek tehát csak egyetlen formája volt meg és az álomtalan álomban terült el. A modern gondolkodásnak az az igyekezete, hogy látszólag egymástól távol eső dolgoknál is az egynemő alapot keresse. Biológusok protoplazmájukat keresik, vegyészek a protyljukat és a tudomány azt a közös erőt, amelynek a villamosság, a delejezés, meleg és így tovább csak megkülönbözőségei.


Ez a gondolat azonban ősrégi, a Titkos Tanítás a metafizika birodalmába viszi és biztonsággal felteszi, hogy van a Létnek egyetlen formája , mely minden létezőnek alapja és eredete. De talán ez a kifejezés " a Létnek egyetlen formája" nem is egészen helyes. A szanszkrit szó Prabhavapypaya annyit jelent, mint az a "világ vagy sík, ahonnan minden ami létezik ered és ahonnan minden visszatér". A tudomány még csak kutatja vagy feltételezi az egyetemes élet jeleit s azt a ma megszokott gondolatot, hogy a kristályban élet van (crystalline life) félszázaddal ezelőtt kigúnyolták volna. Botanikusok most a nővények idegei után kutatnak, nem mintha feltételeznék, hogy a nővények úgy éreznének vagy gondolkoznának mint az állatok, hanem mert azt hiszik, hogy a nővényi életben valami szervezetnek kell lennie, amellyel a növény fejlődését és táplálkozását lehetne megmagyarázni és amelynek ugyanaz a szerepe volna, mint az idegeknek az állati életben.
Az "álomtalan álom" a keleti ezoteriában, mint az öntudat hét állapotának egyike ismeretes. A hét állapot mindegyikében az elmének más és más része válik tevékennyé, vagy mint ezt a vedanista mondaná: az egyén létének más - más síkján öntudatos.
Az "álomtalan álom" kifejezést ebben az esetben jelképesen a világegyetemre alkalmazzák, hogy az ember öntudati állapotával némileg azonos állapotot fejezzenek ki, amely , mivel ébren arra nem emlékszünk, ürességnek látszik. A hipnotizált embernek, aki rendes öntudati állapotába visszatér, a hipnotikus álom alatti időtartam öntudatlan ürességnek tetszik, noha abban úgy beszélt és cselekedet, mintha teljesen öntudatánál lett volna."

A következő idézetben szóba kerül a bölcsesség és a makró ás mikrokozmosz felépítésnek azonossága, figyeljük csak meg, hogy milyen egyszerően össze van foglalva:


"Lanoo, annyi, mint tanítvány. Ez a sloka, úgy mondják a teremtő erők kifejlődését sorolja fel a számok okkult törvénye szerint. A lények seregei, amelyek öntudata a Pralaya ideje alatt elmerült az Egyetlen Egyben, most újra életre kél. "A Fényes Tér a Sötét Térnek Fia" azt jelenti, hogy az Első Sugár az új virradat megrezdülésekor Életet keolt a mindenség nagy kozmikus mélységeiben. ő a fiatalabb Oesohoo ("az Új Élet"), akit a görög bölcsek Logos-nak hívtak. A bölcsesség sárkánya vagy a kígyó régi jelképe az Isteni tökéletességnek, a lelki újraszületésnek és halhatatlanságnak.
Hermes a kígyót valamennyi lény legszellemibbjének nevezte. Mózes be volt avatva Hermesz bölcsességébe, ezért használja ezt a jelképet a Genezisben. Jézus még azt tanította: "legyetek bölcsek, mint a kígyók" s csak később alacsonyították le az Ördögnek nevezett nevetséges babonává. A későbbi Zoroaszter - követőktől vették át, akik ördögöket vagy rosszat láttak a hindu devákban. Az őskori bölcselet nem ismeri el sem a jót, sem a rosszat alapvető vagy független hatalomnak. Szerinte minden a Feltétlentől ered - szerinte az anyag magában véve nem rossz, s a küzdelem szellem és anyag közt csak a fejlődési folyamatnak természetes menete. Sok nép a káoszon mozgó Istenek szellemét, az ős vizekre tüzet lehelő kígyó alakjával jelképezte - a kialakult világegyetemet pedig farkát szájában tartó kígyó, győrő alakjával, mely, amint tudjuk, az örökkévalóságnak és végtelenségnek jelképe.


A "Tőz tengere" a még meg nem különböződött kozmikus állagnak első kisugárzása, mely asztrális anyaggá lesz. "Tüzes kígyónak" is nevezik. Ha emlékezettben tartjuk, hogy csak "Egy egyetemes elem van", amely végtelen, meg nem született és halhatatlan, egyszóval örök, és hogy minden egyéb a jelenségek világában - a makrokozmikusoktól le a mikrokozmikus eredményekig, az ember feletti lényegtől le az emberi és ember alatti lényekig - csupán annak az Egynek megannyi különféle megkülönböződött megnyilvánulása és átalakulása, akkor az első és legnagyobb nehézségünk eltőnik és úrrá lehetünk az okkult kozmogónia felett. Az egy megnyilatkoztatott elemet a régiek kígyóval ábrázolták, mert "Fohat sziszeg, amint zeg - zugban ide-oda siklik".
A Hermeszi bölcselet szerint ez "az ősanyagba oltott Élet"."


Nézzük milyen érdekesen fogalmaz a tanítás a Tőzről és a Nem Szám fogalmáról::

"A tőz a különféle vallásokban és mitológiákban mint az istenség jelképe szerepel.
A rejtett tanításokban kétféle tőzről beszélnek és különbséget tesznek közöttük. Az egyik tisztán alaktalan és láthatatlan, a központi rejtett Napban elrejtett tőz, tehát teljesen elvont és metafizikai, a másik a megnyilvánult világegyetem tüze, mely mint minden a naprendszerünkben hetes, úgy mint fizikai, asztrális, mentális tőz és így tovább. "A tudás vagy tőz a káprázat (illúzió) síkján minden cselekedetet eléget", mondja a Magyarázat. Ezért hívják azokat, akik a tudást megszerezték és így megszabadultak "Tüzek"-nek.

A kifejezés "minden csak Egy szám, mely a Nem Számból ered" újra csak az egyetemes és filozófiai tanításra vonatkozik. A Feltétlen a Nem Szám; későbbi jelentőségében a Térre és az Időre alkalmazzák. Azt jelenti, hogy semmi megnyilvánult nem gondolható el másképen, mint egy nagyobb egésznek részeként. A teljes összesség, azaz az Egy megnyilvánult világegyetem, a meg nem nyilvánultból, a Feltétlenből jön, amit Nem Létezésnek, Nem Számnak neveznek, hogy a létezéstől, vagy az Egy Számtól megkülönböztessék."


Egy érdekes részlet a világokról, elhelyezkedésükről:

"ő' irányító szellemük és vezetőjük. Amikor megkezdi munkáját, szétválasztja az alsóbb világ szikráit, amelyek ragyogó lakásaikban úszkálnak ás örömtől megrezzenek és ezekkel alkotja meg a Kerekek magvait. Elhelyezi őket a Tér hat irányába és egyet középre - a központi kereket.
"Kerekek" annyi, mint világok, gömbök; ezek eleinte csak erőközpontok, amelyek ősi kozmikus anyagot maguk köré vonzzák és miután a sőrősödés mind a hat fokán (4 éterikus, légnemő, cseppfolyós) átmentek, végül szilárd gömbökké alakulnak. Az ezoterikus kozmonológia alapvető tanításainak egyike az,, hogy a Mozgás, mely a "nyugalom időszaka" alatt minden szunnyadó atomban lüktet, a Világegyetem ébredésétől kezdve mind jobban és jobban keringő mozgásra hajlik.
Ki állapíthatná meg a mozgásban a különbségető


Az okkultisták válasza az, hogy a természetben minden analógia szerint kell megítélni, továbbá, hogy voltak a rég múltban olyan fejlett látnokok, akik képesek voltak a mozgás rejtélyét visszamenőleg érzékelni, s akik látták a pihenés időszakait is.
A forgó örvénylő mozgás törvénye az ősanyagban a görög bölcsészet legrégibb felfogásainak egyike; a legkiválóbb görög bölcsészek mind a misztériumok beavatottjai voltak. A görögök a tudásukat az egyiptomiaktól kapták, utóbbiak a kaldeusoktól, akik tanítványi voltak az ezoterikus iskola brahmanjainak. Leukiposs és abderai Demokritos - a Mágusok tanítvány - azt tanították, hogy az atomok és égi gömbök körforgása öröktől fogva létezett. Hiketas, Herakleides, Pythagoras és összes tanítványa a Föld forgását tanították, az indiai Arybhata, azután Aristarchos, Selenkos és Archimédes ezt a forgást olyan tudományosan számították ki, mint ahogy ezt most a csillagászok teszik.
A "Tér hat iránya" kifejezés alatt itt a kettős egymásba font háromszög értendő. Jelképe a szellem, anyag, az Arupa (forma nélküli) és a Rupa (forma) egyesülésének. Ez a kettős háromszög ősrégi eredetü. A zsidók átvették a keleti szimbológiából. Jelképe volt Vishnu-nak, még mielőtt a zsidó nép létezett. A kettős háromszög a brahmánok Sri-Antaraja."


A következő részben részletesen magyarázatot kapunk az "utolsó ítélet" magyarázatára, fogalmára, meghatározására. Egyértelmően kiderül a Tanításból, hogy egy bizonyos szint fölé nem kerülhetünk, egy nagy "győrő" vesz körbe minket, ahova egy nagyobb fejletségi szint után eljuthatunk és ha ott vagyunk, akkor bevárjuk a többieket, és várunk arra a pillanatra, amikor a Mennyei Atya eddigi életeink, munkásságunk összegzésével "ítéletet" mond felettünk és eldönti, hogy tovább haladhatunk-e, vagy visszakerülünk még tanulni. Egyes, ritka esetekben a szellem annyira komoly tanulási folyamat elejére kerül, hogy akár ásványi formát is ölthet. Ez a számadási időszak a számunkra az "utolsó ítélet" napja, sokan ha elérik a "győrő" szintjét, akkor hosszasan várakoznak a társaikra, ezért is fontos számunkra a közös felemelkedés, de nagyon fontos, hogy minden ilyen jellegő cselekedet csak a szabad akaratunkból történhet meg. Nézzük mit ír a tanítás erről:

" A Lipikák körülírják a háromszöget, az Elsőt, a Kockát, a Másodikat és az Ötszöget a Tojásokon belül. Ez az "Át ne lépj" - nek nevezett győrő azok számáéra, akik leszállnak és felszállnak. Azok számáéra is, akik a Kalpa alatt a "Légy velünk" nagy napja felé haladnak előre. Így alkották meg az Arüpa-t és a Rüpa-t: egy világosságból hét világosságot. A Kerekek őrzik a győrőt…..

A sloka részletesebben adja az angyali rangfokozat osztályozását. Első mondatának ezoterikus jelentősége az, hogy a Lipikák, a karmikus könyv feljegyzői korlátot emeltek a személyes Ego és a személytelen Én (Self) között. elválasztják a megnyilvánult anyagi világot a tiszta szellem világától. Az "Át ne lépj" győrőnek többféle az okkult jelentősége. Jelentheti itt a tudatosság határát, ameddig a naprendszerben a lények felérhetnek. Csillagászatilag körülzárja a háromszöget, az egyet, a kockát, a második egyeset és z ötszöget - tehát a 31415 szám jelképét tartalmazza, a PI értékét, amely a matematikai táblázatokban állandó tényezőként fordul elő; a mértani alakok itt a számokat helyettesítik. A Lipikák kivételével soha semmi más szellem nem lépte át a tiltott határt és a következő Pralaya napjáig nem is fogja átlépni, mert ez a határ elválasztja a végest - bármennyire végtelennek is látszassák - az igazában Végtelentől.
"Aki leszállnak és felszállnak", azok seregei, akiket mi felületesen égi lényeknek nevezünk.

Tényleg azonban a magasabb világok egyedei ők, akik az emberek szemében istenek, illetve együttesen az Isten, mert korunk legképtelenebb nagyzási hóbortja az a gondolat, hogy kívülünk nincsenek más gondolkodó és értelmes lények a naprendszerben. Ezek a "le és felszállók" azok a monádok is, akik az anyagi világban újra meg újra testet öltenek, amíg csak el nem érik a célt, vagyis a "Légy velünk" napon teljesen fel nem ismerik el - nem különített voltukat ls nem egyesülnek az Egyetemes Egoval (Anima Supra Mundi)
A "Légy velünk napja" nagyon homályos k9ifejelzés annak, aki az ezoterikus bölcselet misztikus tanaiban nem jártas. Vonatkozik a nyugalom hosszú időszakára, melyet Paranírvana-nak neveznek. Az egyiptomiak "jöjj hozzánk" napnak nevezték; a kereszténységben megfelel az "utolsó ítélet" napjának, amelyet a vallásban oly anyagiassá tettek. Kapla, nagy kör, a megnyilvánulás időszaka."

A Tanításokban szó esik az Isteni egyesülésről, a beleolvadásba a közös energiába, Isteni létbe.

"Azon a napon, mikor a "szikra újra lánggá válik" azt jelenti, hogy az ember egyesül az ő Dhyan Chohanjával; Paranívánában nem lesz én és te, én és mások, hanem minden egyesül az isteni Egységben. Megsemmisülés-e ez, amint sokan gondolják, vagy atheizmus-e, amint a személyes istent imádók felteszikő
Egyik sem. Ez nem atheizmus, hanem a legtisztább spiritualitás. Nirvánában megsemmisülést látni annyi mint azt mondani, hogy megsemmisült az olyan alvó ember, aki egészséges, álom nélküli álomba merült - olyanba, mely nem hagy nyomot a fizikai emlékezetben és agyban, mert az alvóknak magasabb Énje, ez idő alatt a feltétlen öntudatosság eredeti állapotában van. Nemcsak, hogy nem az egyéniség, de még a személyiség lényege sem veszett el, mert bármilyen határtalan is legyen a nirvánai állapot - emberi szempontból - mégis határolt az örökkévalóságban. Egy új hajnal virradatán ugyanaz a Monad újra megjelenik, hogy folytassa tökéletesedését ott, ahol elhagyta. Az időszakonként újra meg újra megnyilvánuló világegyetem egyetlen célja a számtalan élet együttes fejlődése. A számtalan különvált élet az Egy Élet kilehelése. Minden atom ebben a végtelen világegyetemben hivatva van, hogy egyéni iparkodással és érdemmel eléje a Legmagasabbat. DE az aplpha és omega között hosszú, fárasztó, tövises az "ÚT". "Eleinte lefelé vezet", aztán "az egész úton kanyarodik fel, mind végig". A zarándok szeplőtlenül indul el a hosszú útra, mind jobban és jobban belemerül az anyagba, mind szorosabban összekötötte magát a megnyilvánult Tér minden atomjával, küzdött és szenvedet a lét minden formájában s éppen csak az anyag - völgy fenekére ért, amikor ott tart, hogy azonosítja magát minden emberrel. Hogy hazafelé haladhasson immár, az Élet Golgothájára kell lépnie a leendő Istennek. Ez az öntudatos létezésnek vértanúsága. Fel kell áldoznia magár önmagának, hogy felszabadítson minden lényt, hogy sok élet az Egy Élet számára feltámadjon. Aztán valóban felszáll a mennyekbe, Paranirvana felfoghatatlan, feltétlen létébe és boldogságába, ahonnan újra le fog szállni következő "eljövetelekor", melyre a keresztények a holt bető értelmében, mint Krisztus második eljövetelére, a hinduk pedig mint "Kalki Avatar"-ra várnak."

Kedves olvasóm! A fenti könyv, melyből az idézeteket írtam ki megkapható a Magyar Teozófiai Társulat kiadásában és még hasonló könyvek, melyek közelebb visznek minket az igazság megismeréséhez. Ezekkel a részletekkel próbáltam rávilágítani valamennyire, hogy hol a helyünk a világegyetemben, a szellemi rendszerben, honnan jöttünk és hová tartunk.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-07


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (7 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
3 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Történet a halakról

Néhányan, akik hitetlenek voltak, Jézushoz jöttek és szóltak: Azt mondtad nekünk, hogy az életünk Istentől való, de mi soha nem láttuk Istent, nem is ismerünk ilyent. Meg tudod mutatni nekünk azt, akit te Atya - Anyának és az egyetlen Istennek nevezelő Mi nem tudjuk, hogy létezik-e Isten.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu